สรุปสถานการณ์ฉุกเฉิน

สถานการณ์ไข้เลือดออกรายเดือน อำเภอวัดเพลง แยกรายเดือน

ปีงบประมาณ 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

มกราคม 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

มิถุนายน 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

กุมภาพันธ์ 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

กรกฎาคม 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

มีนาคม 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

สิงหาคม 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

เมษายน 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

กันยายน 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

พฤษภาคม 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

ตุลาคม 2563

 

แผนที่จุดเกิดเหตุ

 
 

ข้อมูลโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาลวัดเพลง

ผู้เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลวัดเพลงคือ พระครูโสภณสิริคุณ เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง และเจ้าอาวาสวัดเพลง โดยที่ท่านได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเขตอำเภอวัดเพลงและอำเภอใกล้เคียง เมื่อเจ็บป่วยต้องเดินทางไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งการเดินทางในสมัยนั้นยากลำบากมากเนื่องจากต้องเดินทางโดยทางเรือ ในปี พ.ศ.2508 ท่านจึงได้ทำเรื่องเสนอกรมอนามัย ขอตั้งสถานีอนามัยชั้น 1 

  อ่านเพิ่มเติมคลิก

 

ข้อมูลยานภาหนะ

man.jpg

นายเสวก  แย้มรุ่ง

พนักงานขับรถยนต์

man.jpg

นายประภัสร์ บุญรัตนประภา

พนักงานขับรถยนต์

man.jpg

นายธีรยุทธ อรุณมณี

พนักงานขับรถยนต์

man.jpg

นายวิทยา  ทรงอยู่

พนักงานขับรถยนต์

man.jpg

นายอัมรินทร์  แก้วเกียรติยศ

พนักงานขับรถยนต์

man.jpg

นายศุภกฤต  แก้วหอม

พนักงานขับรถยนต์

ambulance.png

ลำดับ 1 รถพยาบาล

ทะเบียน นข1062

ใช้ได้ภายในจังหวัด

ambulance.png

ลำดับ 2 รถพยาบาล

ทะเบียน นข 519

ใช้ได้ภายในจังหวัด

ambulance.png

ลำดับ 3 รถพยาบาล

ทะเบียน กต 2920

สภาพดีใหม่

ambulance.png

ลำดับ 4 รถตู้ 12 ที่นั่ง

ทะเบียน นข 2033

สภาพดี

ambulance.png

ลำดับ 5 กระบะ 4 ประตูมีหลังคากระบะ

ทะเบียน กง 7703

สภาพดี

ambulance.png

ลำดับ 6 กระบะ 4 ประตู

ทะเบียน ป้ายแดง

สภาพดีใหม่

ambulance.png

ลำดับ 7 กระบะแค๊ป

ทะเบียน ผ 7858

ใช้ได้ภายในจังหวัด

 

ข้อมูลทรัพยากรสนับสนุน

ทรัพยากรสนับสนุน

 

ข้อสรุปสั่งการ EOC วัดเพลง

ข้อสั่งการ

 

คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการ EOC วัดเพลง