สรุปสถานการณ์ฉุกเฉิน

สถานการณ์ไข้เลือดออกรายเดือน อำเภอวัดเพลง แยกรายเดือน

ปีงบประมาณ 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

มกราคม 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

มิถุนายน 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

กุมภาพันธ์ 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

กรกฎาคม 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

มีนาคม 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

สิงหาคม 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

เมษายน 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

กันยายน 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

พฤษภาคม 2563

deng.jpg

ไข้เลือดออก

ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2562

deng.jpg

ไข้เลือดออก

มกราคม 2562

deng.jpg

ไข้เลือดออก

มิถุนายน 2562

deng.jpg

ไข้เลือดออก

กุมภาพันธ์ 2562

deng.jpg

ไข้เลือดออก

มีนาคม 2562

deng.jpg

ไข้เลือดออก

เมษายน 2562

deng.jpg

ไข้เลือดออก

พฤษภาคม 2562